Turystyka rowerowa
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

Charakterystyka szaty roślinnej Rudaw Janowickich

Wszystkich, którzy są miłośnikami przyrody, lubią wędrować po zagajnikach, lasach, łąkach i innych ciekawych miejscach, poświęcając swoją uwagę na rzadkie i ciekawe rośliny - Rudawy Janowickie z pewnością zauroczą. Położone z dala od popularnych szlaków turystycznych stanowią specjalny obszar ochrony siedlisk.

Zostały objęte programem Natura 2000. Jest około 8 typów siedlisk. Najważniejszymi są zbiorowiska łąk i pastwisk, w skład których wchodzi około 10 gatunków roślin zagrożonych całkowitym wyginięciem w Polsce.
Wśród cennych przyrodniczo terenów należy wymienić okolice Miedzianki, Mniszkowa i Wieściszowic. Spotykamy tam unikalne na Dolnym Śląsku fragmenty muraw galmanowych (rosnących na podłożach zasobnych w metale ciężkie) z klasy Violetea Calaminariae. Nie zostały one dotychczas opracowane ale po przeprowadzeniu szczegółowych badań będzie można zaliczyć je do nie notowanego rodzaju siedlisk dla Polski.
Na Wzgórzu Popiel koło Janowic Wielkich występują pojedyncze siedliska rzadkich i ciekawych roślin, jak wiciokrzew pomorski, rojnik pospolity, tojad pstry, zanokcica serpentynowa .

Jednym z największych kompleksów łąkowych (około 10 ha) z bogata roślinnością znajduje się na wysoko położonej Hali Krzyżowej (ok. 700 m n.p.m.). Również warto zobaczyć łąki koło Czarnowa i Raszowa.
W Rudawcach Janowickich dość powszechnie występuje objęte całkowita ochroną 10 gatunków roślin należących do rodziny storczykowatych takich jak: storczyk szerokolistny, bzowy, plamisty.
W  wielu miejscach dostrzec możemy dziewięćsił bezłodygowy śnieżycę wiosenną, konwalie majową, bodziszka pirenejskiego, zimowita jesiennego, różę alpejską, kosmatkę gajową, wawrzynek wilczełyko, dereń świdwy oraz wiele innych ciekawych i rzadkich roślin.
Cennym miejscem pod względem roślinności są torfowiska, tzw. Trzcińskie Mokradła koło Janowic Wielkich, przez które płyną liczne strumienie. Kiedyś w tym miejscu przebiegało koryto rzeki Bóbr. Do rzadkich gatunków na tym obszarze możemy zaliczyć takie rośliny jak: turzyca Davalla, dziewięciornik błotny, świbka błotna, żywiec dziewięciolistny, gółka długoostrogowa, kruszczyk błotny.

Pierwotnie teren Rudaw Janowickich pokrywał las liściasty. Występowały w nim buki, jawory, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne, lipy, jarzębiny, sosny, modrzewie europejskie, olsze i graby.
Z nadejściem „ery" górnictwa na tym terenie ludzie masowo zaczęli wycinać duże obszary leśne. Wówczas drewno wykorzystywali do budowy domów, sztolni oraz przekształcali lasy na potrzeby rolnictwa.
Spowodowało to stopniowe zanikanie lasu liściastego. W końcówce XIX wieku, rozpoczęto zalesianie  świerkiem, którego nasiona przywieziono z Alp.
Długotrwały napływ zanieczyszczonego powietrza naruszył równowagę chemiczną w glebie. Odporność drzew spadała co sprzyjało rozwojowi szkodników. Jednym z nich , który przyczynił się do klęski tych lasów była Wskaźnica Modrzewianka. Jej gąsienice atakowały młode igły i pochłaniały odrosty. Hamowało to dalszy rozwój drzewostanu. Próby ratowania lasu przez jego opryskiwanie nie przynosiły rezultatów. Ponadto silne wiatry z łatwością powalały osłabione drzewa. Na początku lat 80-tych pojawiły się pierwsze wiatrołomy pod Skalnikiem i na Świniej Górze.

Obecnie lasy są odnawiane i mimo wielu starań leśników prowadzących do przebudowy, ulega ona bardzo wolnym przemianom. W celu zachowania zasobów genowych (nasion) ginących gatunków roślin drzewiastych i runa leśnego, m.in. Sudetów, utworzono - unikalny w skali światowej - Leśny Bank Genów w Kostrzycy.

Obecnie w krajobrazie Rudaw Janowickich dominuje las świerkowo-bukowy, ale w niektórych rejonach zachowała się jego pierwotna forma. Do takich zalicza się wielogatunkowy zespół liściasty na Zamkowym Grzbiecie, w dolnej części Karpnik drzewostany łęgowe z nielicznym podgórskim łęgiem jesionowym, jak też łęg wierzbowo-topolowy.

Urozmaicenia dostarczają na terenie Parku Zespoły Parkowo-Pałacowe. Jest w nich wiele cennych i rzadkich drzew, takich jak wierzby szare, kruche, iwy, wiciowe, topole kanadyjskie, olsze szare, wiązy górskie, klony jesionolistne, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i wiele innych.
W obrębie Parku znajduje się wiele pomników przyrody jak Aleja Jarząbu Szwedzkiego, czy wiąz w obrębie Zamku Bolczów.

SiteLock