Rośliny i zwierzęta
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

Świat zwierząt Rudawskiego Parku Krajobrazowego

Rudawski Park Krajobrazowy stanowi ważny obszar w Sudetach Zachodnich. W przewadze występuje tu krajobraz górski z rozległymi lasami i łąkami, rzadziej zaś jest on pagórkowaty czy równinny. Ta różnorodność środowisk pozwoliła wielu specyficznym gatunkom na bytowanie w tym obszarze.


Na terenie Parku występuje 9 gatunków zwierząt, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów (Natura 2000). Jest to wynikiem programu prowadzonego przez wspólnotę państw należących do Unii Europejskiej wobec gatunków szczególnie zagrożonych.
Obecnie szacuje się, że na terenie parku występuje około 203 gatunki kręgowców.
Największy udział procentowy stanowią ptaki w liczbie 127 gatunków (około 63%). Z tego:

    115 gatunków jest objęta ochroną prawną,
    3 gatunki objęte są ochroną częściową,
    8 gatunków objętych jest ochroną łowiecką.

Wiele z nich jest poważnie zagrożona. Zaliczają się do nich takie ptaki jak zimorodek, pluszcz, pustułka, krzyżodziób świerkowy, dzięcioł zielony.


Zbiorniki wodne w okolicach Bukowca i Karpnik sprzyjają osiedlaniu się ptactwa wodno- błotnego.
Obszar Parku zamieszkują obecnie około 43 gatunki ssaków (21% zamieszkujących tu kręgowców).
Pokopalniane wyrobiska stały się enklawą dla kliku gatunków nietoperzy. Dwa z nich (podkowiec mały i nocek łydkowłosy) są bardzo mocno zagrożone wyginięciem.
Ich siedzibą stały się stare sztolnie, a także nieużytkowane szopy budynków gospodarczych. Można również spotkać tu nocka dużego i mopka (więcej informacji na stronie www.nietoperze.pl).
Na terenach leśnych i wodnych występują wydry, piżmaki, gronostaje, jelenie, sarny, kuny, borsuki, dziki, wiewiórki i wiele innych gatunków zwierząt, często objętych ochrona prawną.


W Rudawskim Parku Krajobrazowym zanotowanych jest 16 gatunków ryb (8% kręgowców). Najbardziej zagrożony wyginięciem jest głowacz białopłetwy, zamieszkujący potoki. Gatunek ten bywa uznawany za wskaźnikowy czystości wód.
Najmniejszą grupę stanowią płazy, w liczbie 10 gatunków (5% populacji kręgowców na tym terenie), gady w liczbie 5 gatunków (3% populacji) oraz kręgouste, których jedynym przedstawicielem jest minóg strumieniowy.
Płazy reprezentują m.in. salamandra plamista, traszka grzebieniasta, kumak górski i leśne gatunki żab. Występujące tu gady to m.in.: jaszczurka (zwinka, żyworodna, padalec), zaskroniec i żmija zygzakowata oraz gniewosz.


Większość gatunków zwierząt zamieszkujących ten teren jest objęta ochroną i wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem na Dolnym Śląsku.
Ze względu na różnorodność fauny, Rudawski Park Krajobrazowy, z pewnością stanowi atrakcyjne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Trzeba jednak pamiętać, że warto dołożyć wszelkich starań, rozwój dobrostanu fauny na tym terenie.
Literatura:
"Rudawski Park Krajobrazowy. Cele i zasady ochrony". Red. J. Ratajski. Wyd. "PRINT" Jelenia Góra. Jelenia Góra 1998.

SiteLock